Welkom bij de Jeu de Boules Vereniging                                          Coevorden
Jeu de Boules, een sport en spel voor iedereen!                                                                   

 

Uitslagen Toernooien 2019

Uitslag Winterpromotietoernooi 30 maart 2019

1e  Erik en Paula Groote                              Boules Doar N'schut               5 winst   +45

2e  Esther Roffel en Mark Bouwers          PC Schoonebeek/JBV Coevorden       5 winst   + 41

3e  Bouwe Roffel en Henk Anbergen       PC Schoonebeek/JBV Coevorden       5 winst   +33

4e  Barbara Buiter en Jan Krabbendam  PLB Groningen                                          5 winst   +29

5e  Anno Buurs en Kay Mallaby                Pekelder Biberon                                       3 winst   +8

6e  Tjibbe Bruinsma en Gerard Kramer   De Emmese Boule/Pekelder Biberon   3 winst   +5

7e Jannie Schonewille en Frits Juinen    Boules Doar N'schut                                3 winst   +4

8e Jan de Jong en Marinus Oost               JBV Coevorden                                         3 winst   -1

9e  Johan Abee en Anneke Koelman       JBC Ermerzand                                         2 winst    +2

10e  Gea Post en Albert Heerkes               JBC Ermerzand                                         2 winst    -1

Uitslag Hellinga Midweektoernooi 5 juni 2019

1e  Jan en Grietje Olijve                                JBC Hardenberg                                       4 winst +21

2e Natasja Rump en Erik Groote               Boules Doar N'schut                                4 winst +19

3e Minke en Jan de Meer                             SVP Drachten                                             4 winst +16

4e  Bertus Arends en Jennie Fenes          SV Emlicheim                                             4 winst +13

5e  Frits Juinen en John Scheffer             Boules Doar N'schut/The Flying Boules     4 winst +5

6e Arie Heynis en Alexander Kortekaas  De Vledderboules                                      3 winst +16

7e Wim van Vliet en Ron van Hooft          Boules Doar N'schut/JBV Coevorden  3 winst +14

8e Hiltje Laagland en Tonny de Bruin      De But '84                                                     3 winst +8

9e Frans en Nelly Schaaf                             De Blêde Boulers                                       3 winst -2

10e Marinus Oost en Bouwe Roffel          JBV Coevorden/PC Schoonebeek        3 winst -3